خداحافظی با جان تری: هیچکس مثل او چلسی را نمایندگی نمی کند

دوران ها به پایان می رسند. و در چلسی با تناوب بیشتر. در دو سال گذشته آنها با اشلی کول، فرانک لمپارد، پیتر چک، دیدیه دروگبا و ژوزه مورینیو خداحافظی کرده اند. اما قطع همکاری با جان تری شاید دردناکترین آنها باشد.
نه برای هیئت مدیره چلسی، که تصمیم گرفته اند قرارداد تری را تمیدید نکنند بلکه برای هواداران استمفورد بریج. و مطمئناً برای خود تری که از پایان بندی “شاه پریانی” که یک بار از آن گفت محروم شد. بهترین تیم های چلسی همیشه یک جور بی رحمی به نمایش گذاشته اند. و به همین شکل مردان در قدرت در باشگاه بی رحمی …